รายงานการบริการวิชาการ

Written by 

เอกสาร ผลงานบริการวิชาการ

รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ  

- รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตร "Moodle

รายงานโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 

รายงานผลโครงการการเรียนรู้และการเสวนาทางสังคมผ่านชีวิตประจำวันเพื่อการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 

รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

รายงานผลโครงการฝึกอบรมพัมนาจิตเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา 

- รายงานผลโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์รณรงค์บัณฑิตไทยไม่โกง 

- รายงานผลการจัดโครงการการสัมนาทางวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

- รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์เรียนรู้วิชาสุนทรียภาพกับชีวิต 

- รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 

- รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน 

- รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ Courseware (e-Learning) เพื่อการเรียนรู้บน Mobile Working

- รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการการสร้างสื่อดิจิตอล(IPTV)ด้วยโปรแกรม Edius

- รายงานผลโครงการการติดตั้งระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้บน Mobile Workingผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Training onthe job) 

- รายงานผลโครงการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

-รายงานผลโครงการประชุมความร่วมมือบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน รายวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักฯและอำเภอพุทธมณฑล 

-รายงานสรุประดับความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา1/ 2557 

-รายงานผลโครงการนิทรรศการทางวิชาการ การศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 

-รายงานผลการดาเนินงานโครงการรายวิชาGES 2206 ชีวิตและสุขภาพ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข”    
Last modified on วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559 06:35
04. 2017