หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
6 พ.ย. 61 - 1 ม.ค. 64


>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ทดสอบระบบ) >>คลิกเข้าระบบ


ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร >>ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค-เพิ่มเติม.pdf


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1101-003.pdf

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1102-001-update.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003  ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1102-003-Update.pdf

รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1103-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1103-002-update.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL1103-003.pdf

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL2201-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL2201-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL2201-003-update.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1101-003.pdf

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH1102-003.pdf

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2202-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2202-002-update.pdf

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2204-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2204-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH2204-003-update.pdfกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1101-003.pdf

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES1102-003.pdf

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2203-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2203-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2203-003.pdf

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2206-001-Update.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES2206-002.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบปลายภาค 1-61-ศูนย์การศึกษานครปฐม.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบปลายภาค 1-61-ศูนย์การศึกษาระนอง.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบปลายภาค 1-61-ศูนย์การศึกษาอุดรธานี.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบปลายภาค 1-61-ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม


Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th