หน้าหลัก > กิจกรรม > การเรียนการสอน > ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปีสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 


เว็บไซต์ลงทะเบียนรับ>> http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

-----------------------------------------------------------------------
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
5. กรณีมอบบุคลอื่นรับแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

***ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th


VDO แนะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) 

VDO แนะนำการติดตั้Microsoft Office 365

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)