GE Annual Report


  ANNUAL REPORT 2017
ANNUAL REPORT 2017

>> สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2560  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา  แนวคิดและทิศทางการดําเนินงาน คณะ ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารงาน ผลการดําเนินงานดำนแผนงานและประกันคุณภาพ การจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร ผลการดําเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร


DOWNLOAD (.PDF)
E-BOOK  ANNUAL REPORT 2016
ANNUAL REPORT 2016

>> สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2560  ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ แนะนําผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิชาศึกษาทั่วไปฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ


DOWNLOAD (.PDF)
E-BOOK