Home > News > News > The Chairman of the SSRU council visited to The Office of General Education and Innovative Electronic Learning for 2018 academic year
The Chairman of the SSRU council visited to The Office of General Education and Innovative Electronic Learning for 2018 academic year

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 21:14:16

The Chairman of the SSRU council visited to The Office of General Education and Innovative Electronic Learning for 2018 academic year

          วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาโดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปี 2561 ในการนี้ ผู้อำนวนการสำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประชุมเสวนาสี่สภาต่อไป ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2
 Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)