Home > News > News > GE Exam (Midtem) 1-2018 at Nakhon Pathom Education Center
GE Exam (Midtem) 1-2018 at Nakhon Pathom Education Center

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:44:05

          สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 330 คน ต่อเครื่องต่อรอบ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ==>> http://gen-ed.ssru.ac.th/

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนสุนันทา
 Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)