Home > News > GE News > วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อชีวิตที่งดงาม”
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อชีวิตที่งดงาม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:54:01

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อชีวิตที่งดงาม” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)