Home > News > GE News > วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่นกับปัญหาความรู้”
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่นกับปัญหาความรู้”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:56:46

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่นกับปัญหาความรู้” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)