Home > News > News > จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมจัดสอบกลางภาค 1/2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
จีอีสวนสุนันทาเตรียมความพร้อมจัดสอบกลางภาค 1/2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:43:32

          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้บุคลากรสำนัก เตรียมความพร้อมการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
 Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)