Home > News > GE News > บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:58:18

           บรรยากาศสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (Summer) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการสอบ ซึ่งมีกำหนดการสอบตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มิถุนายน 2561

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)