Home > News > News > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ GE SMART CLASSROOM ให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ GE SMART CLASSROOM ให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:15:16

          วันที่ 17 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดอบรมการใช้งานระบบ GE Smart Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31
          โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ GE Smart Classroom เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ที่มีนักศึกษาเรียนเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
 


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)