Home > News > GE News > วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือโทหญิง สุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน”
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือโทหญิง สุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:59:28

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือโทหญิง สุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)