Home > News > GE News > วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับพระราชกรณียกิจ”
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับพระราชกรณียกิจ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:00:30

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับพระราชกรณียกิจ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)