Home > News > GE News > วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สภาพสังคม วิถีชีวิต การซื้อขาย และอาหารการกินของคนลาว”
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สภาพสังคม วิถีชีวิต การซื้อขาย และอาหารการกินของคนลาว”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:01:39

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สภาพสังคม วิถีชีวิต การซื้อขาย และอาหารการกินของคนลาว” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)