Home > News > GE News > วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต”
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:03:39

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)