Home > News > GE News > วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ”
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:04:42

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)