Home > News > GE News > วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก MR.ASHLEY HOOD บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การนัดหมาย วัฒนธรรม”
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก MR.ASHLEY HOOD บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การนัดหมาย วัฒนธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:05:58

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “แนวทางตามความจริงสูงสุดของชีวิต” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)