Home > News > GE News > วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก MR.ASHLEY HOOD บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การนัดหมาย วัฒนธรรม”
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก MR.ASHLEY HOOD บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การนัดหมาย วัฒนธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:07:24

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Ashley Hood บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การนัดหมาย วัฒนธรรม” เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)