Home > News > GE News > วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดนตรีชีวิตและการพัฒนา”
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดนตรีชีวิตและการพัฒนา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:08:28

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดนตรีชีวิตและการพัฒนา” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)