Home > News > GE News > บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (วันสุดท้าย)
บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (วันสุดท้าย)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:11:44

           บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (Summer) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (วันสุดท้าย) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 และห้องเรัยน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)