Home > News > News > invite to submit articles for published in journal.
invite to submit articles for published in journal.

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-04-22 17:26:20

jour

       เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน พ.ศ.2562 โดยนักวิจัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งบทความได้ที่ 

>> คลิกเข้าระบบ <<

 หัวข้อการเสนอผลงาน ได้แก่
   1.กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   2.กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
   3.กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   4.กลุ่มวิชาด้านภาษา


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เบอร์ติดต่อ 02-160-1265 ต่อ 301 หรือโทร 086-0826655