Home > News > GE News > ดำเนินการจัดสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) 2560 ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชา
ดำเนินการจัดสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) 2560 ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:45:25

          วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) 2560 ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา#บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา 
Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)